top of page

Afvandingsdræn og drænkort

 

Foreningens område afvandes via rørlagte dræn med henblik på beskyttelse af veje og parceller jf. privatvejlovens §44.

Brønddæksler viser hvor rørledningerne ligger.

Rørlagte dræn er juridisk at betragte som et rørlagt vandløb.

 

Jf. foreningens vedtægter varetages vedligeholdelsen af dræn som udgangspunkt af grundejerforeningen. Uanset foreningens vedtægter er bredejeren dog forpligtet iflg. vandløbsloven §35 forpligtet til at vedligeholde egne dræn. Denne forpligtelse gælder uanset om bredejeren ikke måtte kende til dræn på egen grund.

 

Vandløbsloven:

  • § 6. Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.

  • Stk. 2. Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse bortlede vandet fra vandløb, forandre vandstanden i vandløb eller hindre vandets frie løb.

  • Stk. 3. Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes.

 

Men den som planter træer så nær et dræn, at rødderne går ind i drænet og ødelægger rørledningen, er ansvarlig for skader på rørledningen.

 

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter betragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen der almindeligvis afholdes af grundejerforeningen.

 

I foreningens fælles interesse er foreningens grundejere således pålagt et kollektivt ansvar for beskyttelse af disse dræn. Dette være sig ifb. med hindring af beplantning over dræn med kraftiv rodvækst samt  tung trafik ifb. med byggeri.

I denne forbindelse henvises til foreningens vedtægter §8 ifb. med byggeri samt de almindelige erstatningsretslige og naboretslige synspunkter.

 

Det påviler således den enkelte grundejer at sætte sig ind i evt. placering af dræn på egen matrikel.

Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Yderligere info kan findes i Odsherreds Den lille grønne 2015

 

bottom of page