top of page

Referat fra fælles grundejermøde d. 7 februar 2015

 

 

Mødested: Odden forsamlingshus, Kl. 0900-12.00

 

Deltagere: I alt 14 deltagere fra følgende 8 grundejerforeninger:

Bjørn Johannesen, Søgårdens grundejerforening

Irene Ludvigsen og Claus Petersen, Tornerose grundejerforening

Leo Hindskov Knudsen og Niels Olsen, Søhusvej Yderby grundejerforening

Niels Christiansen og Nils Pinholt, Sejrstrande grundejerforening

Niels Bülow og Erik Johansen, Hyldebo grundejerforening

Carsten Parby, Klitrosebugten grundejerforening

Bjarne S. Olsen, Gyvelbugtens grundejerforening

Teddy Glistrup, Kirsten Jørgensen og Jacob Lundholm, Strandlystgård grundejerforening

 

Følgende foreninger har meldt afbud trods positiv interesse for projektet:

Tommy Byskov, Søgården Grundejerforening.

Ivar Gren Paulsen, Digelauget (repræsenteret via Nils Pinholt, Sejrstrande Grundejerforening)

Karsten Andersen, Krageøre Grundejerforening

Kurt Winsløv, Grøftekantens vejlaug og Skovhagen grundejerforening

 

Efter foranledning af Strandlystgårds grundejerforening blev der indkaldt til fælles grundejermøde for evaluering af interesse og muligheder for samarbejde mellem grundejerforeningerne på Gniben.

Mødet var første indledende møde til formål at afdække ovenstående samt definering af konkret arbejdsområder af fælles interesser.

Mødet blev indledt med fælles morgen bord og personlig præsentation af alle fremmødte deltagere.

Der var en stor opbakning til initiativet blandt de fremmødte, i alt 8 grundejerforeninger samt de 4 der måtte melde afbud. Mange gav udtryk for at det fælles møde i sig selv gav anledning til stor informationsudveksling på tværs af grundejerforeningerne med mange værdifulde informationer.

En ivrig dialog gav hurtigt indtryk af at grundejerforeningerne generelt har samme interesser for rekreativ udnyttelse af området og forhold mellem naboforeningers brug af fællesarealer og private aktiver som badebroer, strande mm. enkelt kan løses i fælles interesse med udgangspunkt i en gensidig problematik og god dialog.

Efter morgenbordet blev der igangsat en workshop med idegenerering af arbejdsområder af fælles interesse. Hver grundejerforening blev bedt om at definere 3-4 områder hvor man så en særlig fordel af et fælles samarbejde. Disse ideer blev samlet fælles i grupper af fælles karakter med definering af overskrift for hver arbejdsgrupper. Med udgangspunkt i hver gruppes idepunkter blev der herefter defineret en prioritet top 3 liste over særlige indsatsområder den pågældende arbejdsgruppe skal adressere.

De definerede arbejdsgrupper og punkter er følgende:

 

INTERN KARAKTER:

 • Det gode naboskab: lokalt erhverv, støjregler

 • Naturgruppe: områdeforskønnelse, plejeplan, naturpleje

 • Kyst- og strandgruppe: udløb, kystsikring, højvandsdige

 • Vejgruppe: fælles vedligehold, fælles indkøb, fælles prisreduktion

 EKSTERN KARAKTER

 • Offentlig gruppe: indflydelse, repræsentation, fælles aftaler

 • Trafikgruppe: udkørsel, hastighed, oversigt

 

Processen i arbejdsgrupperne samt grundejerforeningernes involvering:

Et særligt punkt der gav anledning til en god diskussion var sammenhængen mellem arbejdsgrupper og grundejerforeninger i relation til grundejerforeningernes suverænitet.

Der var enighed om at grundejerforeningernes suverænitet og vedtægter fortsat skal respekteres under et fælles samarbejde og dette i øvrigt skal betragtes som uforpligtende. Det overordnede formål med samarbejdet er fælles værdiskabelse for grundejer på Gniben.

Såfremt der viser sig behov for en mere formel samarbejdsform, feks. i arbejdsgrupper med politisk repræsentation, vil der særskilt blive taget stilling hertil i de enkelte arbejdsgrupper.

 

På baggrund af den fremsatte diskussion opstilles følgende forslag til samarbejdsform, der danner grundlag for beslutning på næste møde:

 • Kontakt person for fælles grundejermøder vil være grundejerforeningernes bestyrelsesformand eller konstituerede kontaktperson. Ved konstituering skal grundejerforeningens bestyrelsesformand skriftligt informere arbejdsgruppernes formand samt øvrige bestyrelsesformænd.

 • Alle bestyrelser er suveræne og kan frit vælge at deltage i, eller tage fordel af, arbejdsgrupper efter eget valg.

 • Grundejerforeningernes bestyrelser kan frit opstille en eller flere kandidater til arbejdsgrupperne, uanset om disse er formelle bestyrelsesmedlemmer, og vil formelt repræsentere deres egen grundejerforenings bestyrelse.

 • Arbejdsgruppens sammensætning skal godkendes af de deltagende grundejerforeningers bestyrelsesformænd eller disses suppleanter.

 • Det er op til hver arbejdsgruppe at definere en samarbejdsform, der på bedste vis tilgodeser de overordnede indsatsområder defineret af grundejerforeningernes bestyrelser. Samarbejdsformen skal dog godkendes af de deltagende grundejerforeningers bestyrelsesformænd.

 • Enkelte arbejdsgrupper kan have synergi ved at samarbejde omkring et eller flere områder, hvorfor det er op til de enkelte arbejdsgrupper at identificere samarbejdsmuligheder på tværs af arbejdsgrupperne.

 • En forenings repræsentation i en eller flere arbejdsgrupper betinger ikke foreningens deltagelse i gruppens aktiviteter.

 • Deltagelse i arbejdsgruppernes aktiviteter besluttes af de enkelte grundejerforeningers bestyrelser i overensstemmelse med de pågældende grundejerforeningers vedtægter.

 

Generelt:

I forbindelse med afholdelse af fælles grundejermøder blev det besluttet at omkostninger hertil fordeles mellem de deltagende grundejerforeninger med foreningernes deltagerantal som fordelingsnøgle.

Endeligt blev det aftalt at udarbejde en fælles kontaktliste med kontaktinformationer til bestyrelsesformand og næstformand samt evt. konstitueret kontaktperson.

Forud for næste møde er det aftalt at bestyrelserne vil evaluere interessen for deltagelse i de enkelte arbejdsgrupper samt mulighed for at opstille eventuelle kandidater. Bestyrelserne melder tilbage til Jacob Lundholm forud for næste møde.

Formålet med næste møde vil være en fælles evaluering af de enkelte grundejerforeningers interesse for deltagelse i arbejdsgrupper samt definering af gruppemedlemmer hhv. Formand og medlemmer samt valg af samarbejdsform.

 

På baggrund af fælles interesse blev næste møde fastlagt til d. 15 august 2015

 

bottom of page