top of page

Vedtægter for grundejerforeningen "Strandlystgård"

§ 1

 

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN "STRANDLYSTGÅRD".

Foreningens hjemsted er: Odsherred Kommune, og dens værneting er retten i Holbæk.

 

 

§ 2 FORMÅL 

 

1) at vedligeholde alle fællesveje og øvrige fællesarealer, herunder Strandlodderne matr. nr. 15 h og 15 l, Yderby by, Odden Sogn samt drænsystemet i foreningens område. Dog gælder privatvejlovens bestemmelser.

 

2) at stå som tinglyst ejer af vej- og fællesarealer samt de nævnte strandlodder.

 

3) at varetage alle fællesanliggender for parcelejerne overfor offentlige myndigheder, private personer og firmaer.

 

4) at opkræve og forvalte de afgifter og ydelser, som opkræves de enkelte parcelejere for brugen af de ovennævnte fællesindretninger og -arealer samt til løsning af de her nævnte opgaver.

 

5) at udarbejde foreningens ordensregler, af hvilket hvert nyt medlem modtager et eksemplar.

 

Endvidere lægges foreningens ordensregler ud på foreningens hjemmeside, som er: www.strandlystgaard.dk

 

 

§ 3 MEDLEMSKAB

 

Ret og pligt til medlemskab har parceller, der er udstykket fra eller fremtidig udstykkes fra ejendommene, matr. nr. 3f, 3r, 6b og 6c, Yderby by. Odden Sogn.

Efter beslutning på en generalforsamling kan foreningens område udvides til også at omfatte andre ejendomme, der naturligt hører med til området.

I forbindelse med salg af en parcel kan et medlem først udtræde af grundejerforeningen, når vedkommende har overdraget sine tinglyste rettigheder og forpligtelser til den nye ejer. Det er ligeledes en forudsætning, at eventuelle restancer er berigtiget.

 

Endvidere skal sælger senest 14 dage efter overdragelsen give foreningens kasserer skriftlig meddelelse om den nye ejers navn og adresse, evt. via e-mail.

 

 

§ 4 KONTINGENT

 

Til imødegåelse af foreningens udgifter betaler medlemmerne via BETALINGSSERVICE (BS) eller pr. giro et årligt kontingent, der erlægges pr. 1. juni.

Foreningen udsender girokort til medlemmer, der ikke er tilmeldt BS.

Kontingentets størrelse fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen/ekstraordinær generalforsamling.

Kontingentet dækker for det kalenderår, hvori opkrævningen fremsendes.

Efter vedtagelse på generalforsamlingen/ekstraordinær generalforsamling, kan et ekstraordinært højt kontingent opdeles i to eller flere rater.

Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt, udsendes der maksimalt én påmindelse og derefter én rykkerskrivelse inden overgivelse til inkasso. Rykkerskrivelsen påføres et gebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Eventuelt rykkergebyr som ikke betales, vil blive opkrævet med næste års kontingent, for at undgå inkassoomkostninger. Hvis kontingentrestancen ikke kan inddrives gennem inkasso, vil kontingentrestancen, med påløbne gebyrer, salærer og andre omkostninger, fx tinglysningsgebyr, blive tinglyst på parcellen. Et medlem mister sin tillidspost, når vedkommende kommer i restance til foreningen.

Tillidsposten kan kun generhverves på generalforsamlingen.

 

 

§ 5 GENERALFORSAMLINGEN

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Stk. 2. Medlemmerne indkaldes - med angivelse af dagsorden - med mindst 21 dages varsel fra den 10. marts via foreningens hjemmeside. Se dog stk. 3.

Stk. 3. Medlemmer der ønsker indkaldelsen - og det efterfølgende referat - tilsendt pr. brev, skal meddele dette skriftligt til foreningens sekretær senest den 1. februar, evt. via e-mail.

Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

- Valg af dirigent.

- Valg af 2 medlemmer til stemmeudvalg.

- Beretning om foreningens virke ved formanden eller dennes stedfortræder.

- Indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen.

- Fremlæggelse af regnskab, budget samt forslag til kontingent og rykkergebyrer og vederlag til bestyrelsen.

- Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.

- Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant.

- Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. marts og vedhæftes ved indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

 

§ 6

 

Medlemmer - der ikke er i restance til foreningen - har adgang til generalforsamlingen og har én stemme pr. parcel, dog kan medlemmer med flere parceller afgive to stemmer.

Medlemmerne opgiver ved indgangen deres adresse, hvorefter de får udleveret et stemmekort.

Alle spørgsmål - med de i nærværende vedtægters fastsatte undtagelser - afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Dirigenten, bestyrelsen eller 1/4 af de fremmødte medlemmer kan dog forlange skriftlig afstemning.

 

Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig fuldmagt, idet dog ingen kan møde med fuldmagt for mere end to andre medlemmer. Et medlem, der på generalfor- samlingen er repræsenteret ved fuldmagt, må skriftligt meddele bestyrelsen hvis vedkommende modtager valg.

 

Ved enhver generalforsamling føres referat over beslutningerne.

Referatet underskrives af dirigenten og formanden samt sekretæren, der er ansvarlig for arkiveringen.

Referatet, med en liste over den nyvalgte bestyrelse, lægges snarest efter generalforsamlingen ud på foreningens hjemmeside. Se dog § 5, stk. 3.

 

 

§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller næstformanden eller bestyrelsens flertal eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af de(t) emne(r), der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter begæringens modtagelse indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 21 dages varsel. En sådan indkaldelse vil blive foretaget pr. brev til alle medlemmer. I indkaldelsen skal angives dagsorden.

 

 

§8 BYGGERI

 

Når en grundejer skal have opført nybyggeri eller foretage renovering af sit sommerhus, er det altid grundejeren, der står for entreprisen. Det er grundejerens ansvar at sikre overkørslen til grunden og skåne dræn og skel. Det pålægges grundejeren at udbedre skader på veje, dræn og skel forårsaget af tung trafik.

 

 

§ 9 BESTYRELSEN

 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af en formand, næstformand, kasserer og 2 medlemmer - samt 2 suppleanter uden stemmeret.

Sekretærposten besættes af det bestyrelsesmedlem, som bestyrelsen udpeger.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Herudover vælges en 1. og en 2. suppleant.

Generalforsamlingen vælger formanden og kassereren; herudover konstituerer bestyrelsen sig selv.

På ordinære generalforsamlinger i lige år afgår formand og 1 bestyrelsesmedlem samt 2. suppleanten.

På ordinære generalforsamlinger i ulige år afgår kassereren og de resterende 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1. suppleanten.

Der ydes medlemmerne af bestyrelsen et vederlag, hvis størrelse besluttes af generalforsamlingen.

 

 

§ 10

Foreningens daglige korrespondance føres af formanden.

Ved indgåelse af retshandler forpligtes foreningen ved underskrift af formanden i forbindelse med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen er til stede.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lovligt forfald, kan vedkommende slettes af bestyrelsen, og en suppleant indkaldes.

Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et fastlagt bestyrelsesmøde, kontaktes 1. elle 2. suppleanten, som får mandat til at have stemmeret på dette ene møde.

Der føres referat over bestyrelsens beslutninger, og referatet godkendes på det følgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen udsender nyhedsbreve efter hvert bestyrelsesmøde.

 

 

§ 11 REGNSKAB OG REVISION

 

Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Foreningens midler indsættes på en bankkonto. På denne konto kan kun 2 i grundejerforeningens bestyrelse disponere: kassereren + formanden eller næstformanden. På en særskilt konto hensættes midler til vedligehold af foreningens hoveddræn. Disse midler kan alene anvendes til dette formål. Hensættelse til denne konto besluttes af bestyrelsen og skal fremgå af regnskabet.

 

§ 12

 

Til at kontrollere regnskabet vælges på hver ordinær generalforsamling 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant for et år ad gangen.

Kontrollanterne skal kontrollere regnskabet som god skik tilsiger.

Det af kassereren opstillede regnskab afgives til bilagskontrollanterne senest den 1. februar.

Regnskabet m.m. lægges ud på hjemmesiden som bilag til generalforsamlings-indkaldelsen.

 

 

§ 13

 

Der kan ikke optages lån i foreningens navn, medmindre en ekstraordinær general- forsamling beslutter dette.

 

 

§ 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Foreningens vedtægter kan kun ændres ved en ordinær eller ekstraordinær general- forsamling, og da kun når 2/3 af de tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer stemmer herfor.

 

 

§ 15 OPLØSNING

 

Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling med ophør som eneste punkt på dagsordenen.

Bestemmelse om indkaldelse jvf. § 7.

Anvendelse af foreningens formue sker med 2/3 majoritet ved skriftlig afstemning, hvilket finder sted på en ny ekstraordinær generalforsamling.

 

 

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. april 2014

 

Formand: Teddy Glistrup

Næstformand: Jutta Nielsen

Kasserer: Majbrit Stokholm
Sekretær: Kirsten Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Jacob Lundholm
1. Suppleant: Minna Tanggaard 
2. Suppleant: Bente Pedersen

bottom of page